Ons toekomstig pensioen wordt ernstig bedreigd.

Voorontwerp van wet met betrekking tot de erkenning van zwaarte van sommige functies voor de toegangsvoorwaarden tot vervroegd pensioen en/of de berekening van het pensioenbedrag.

Na kennisname en het lezen van het voorontwerp bij de KERN werd het verworpen.

Dit project gaat over:

  • de elementen die een functie moeten bevatten om te voldoen aan de erkenning van een zwaar beroep.
  • de gevolgen voor de opening van het recht op pensioen, m.a.w., om de bepaling van de pensioenleeftijd;
  • de gevolgen voor de berekening van het pensioen bedrag.

Na een eerste lezing kunnen we vaststellen dat als dit project niet fundamenteel gewijzigd wordt, de politie ernstig zal worden benadeeld (hoe jonger je bent, hoe meer je verliest), zelfs in het geval onze functie als “zwaar” zou worden herkend.

Impact van de erkenning “zwaar beroep”:

Wat betreft de pensioendatum:

De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is 60 jaar, en afhankelijk van de voorwaarden. Om te vertrekken op je 60ste, moet je een heel lange carrière hebben. Het algemene principe is om minimaal 44 jaar carrière vast te leggen. Als de functie als “zwaar” wordt erkend, wordt een wegingscoëfficiënt toegepast op de werkelijk gewerkte jaren om het aantal fictief te verhogen.

Wat betreft de pensioenbedrag:

Momenteel wordt het pensioen berekend op basis het tantième 1/50, wat betekent dat elk gewerkt jaar ons een voordeel geeft van 2% (Er is geen gewicht aan gekoppeld!) berekend op het gemiddelde salaris van de laatste 5 jaar voor mensen geboren vóór 01/01/1962 en de laatste 10 jaar voor mensen die na die datum zijn geboren.

In het voorontwerp wijzigt de berekening van het pensioenbedrag als volgt:

Er is een verschil in de gewerkte jaren vóór de inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel (let op: het voorstel noemt de datum van 01/01/2019!). En de jaren gewerkt na die datum.
Voor de jaren gewerkt vóór 01/01/2019, wordt nog altijd de 1/50ste toegepast. Voor de jaren die na 01/01/2019 zijn gewerkt, wordt  1/60ste toegepast. Concreet zou vanaf dan elk gewerkt jaar 1,66% van het gemiddelde salaris opleveren, in plaats van de 2% waarop we vandaag recht hebben.

En wat zal de impact zijn van het erkennen van deze hervorming? Alleen als u werkt na de datum van uw pensioen, zou u recht hebben op een "zwaarte - BONUS". Een bonus die momenteel niet te becijferen is en die in de loop van de tijd mogelijk variabel is, en afhankelijk met het in rekening brengen van de levensverwachting! (Dit is "cynisme van bovenste plank"?).

Wat te denken van dat voorgesteld wetsontwerp?

U begrijpt dat we allen bezorgd zijn. We zullen allemaal bestraft worden. Hoe jonger je bent, hoe meer je wordt gestraft.

Het is noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van ons beroep.

We kennen de waarde van de reeds vele verklaringen van de heer Bacquelaine. Steeds durft hij nog beweren dat de “zwaarte”erkenning van ons beroep het mogelijk moet maken om eerder uit te stappen en het pensioenbedrag te verhogen! Wel, dat is: ONJUIST!!

Net zoals het ONJUIST is om te stellen dat het doel van hervormingen niet is om geld te besparen. We kunnen inderdaad ook lezen dat KERN heeft besloten dat de kosten van de weging van de “zwaarte” altijd lager moet zijn dan de opbrengsten van de afschaffing van de preferentiële tantièmes (de 1/50ste die we vandaag kennen) en dat de hervorming in de publieke sector cumulatief 2,5 miljard euro moet opleveren voor de economie tegen 2060 .

En nu?

Er is geen twijfel dat we niet langer wachten op de engagementen van de regering, wij willen:

  • wij eisen dat de voorliggende teksten worden besproken in het onderhandelingscomité politie (OCP)
  • om de pensioenleeftijd te bepalen, hebben wij gelijke en vergelijkbare bepalingen nodig als deze welke zijn voorzien voor militaire leden die profiteren van een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd tot 2039. Of een verlenging van het NAVAP waarvoor het NSPV hard heeft gevochten tegen iedereen;
  • voor de berekening van het pensioenbedrag, dat de “zwaarte” van het beroep wordt erkend voor alle jaren van de loopbaan, en dit ongeacht de datum van het pensioen.

  

Carlo MEDO
Nationaal voorzitter

Geen aangepaste pensioenregeling voor de politie = geen Europese top!

Voorbeelden volgen.

 

 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.