Vandaag is het KB verschenen die de RPPol (Mammoet) aanpast voor bepaalde kosten die worden terugbetaald aan personeelsleden die slachtoffer zijn van een ernstige gewelddaad.

Voor het kunnen verkrijgen van deze terugbetaling dient het personeelslid (slachtoffer) of enige andere belanghebbende een aanvraag in te dienen bij de commissie voor erkenning van ernstige gewelddaden.

Deze aanvraag dient te gebeuren bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Welke kosten komen in aanmerking:

  1. de kosten voor dokter, chirurg, apotheker, paramedicus en verpleging;
  2. de kosten voor prothesen en orthopedische toestellen waarvan het gebruik op geneeskundig gebeid als noodzakelijk is erkend;
  3. de kosten voor herstelling en vervanging van de bij 2° bedoelde prothesen en orthopedische toestellen;
  4. de verplaatsing- en overnachtingskosten van het slachtoffer, zijn kinderen, zijn ouders en de persoon waarmee het slachtoffer samenleeft als koppel die het gevolg zijn van de ernstige gewelddaad.

Tevens worden de kosten voor aanpassingen aan het voertuig en voor de inrichting van de woning die het gevolg zijn van de ernstige gewelddaad gelijkgesteld met de kosten voor prothesen vermeld in 2° en 3°

Op voorwaarde dat de kosten noodzakelijk zijn worden de voormelde kosten terugbetaald ten belope van hun reële kost voor zover deze redelijk is.

Het slachtoffer kan door de commissie worden opgeroepen of zelf verzoeken om te verschijnen.

Deze oproep gebeurt bij schrijven en een tweede per aangetekende brief.
Het slachtoffer kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen.
Hij kan ook beroep doen op een arts en deze kosten worden ook terugbetaald.

Wanneer hij niet verschijnt of zich laat vertegenwoordigen doet de commissie uitspraak op grond van de stukken waarover het beschikt.

De commissie is samengesteld uit een personeelslid van de federale politie, een personeelslid van de lokale politie en een arts van de medische dienst.

Deze laatste mag niet eerder in de zaak zijn opgetreden.

Het slachtoffer of enig ander belanghebbende krijgt de gemotiveerde beslissing per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs overgemaakt.

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.