Het is u misschien ontgaan, het was ook niet direct groot nieuws, maar de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is in augustus 2021, 25 jaar oud geworden.

Wie oud zegt, zegt niet onmiddellijk oubollig. Immers is de ‘welzijnswet’, zoals wij hem noemen de moeder van alle wetten omtrent alle aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk.

De welzijnswet was een juridisch en praktisch antwoord op de vervanging van oudere systemen zoals het ARAB (Algemeen Reglement op de ArbeidsBescherming). De welzijnswet was en is op zich vernieuwend omdat ze door haar constructie mogelijkheden biedt om vernieuwingen in de regelgeving door te voeren, maar zeker ook om nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsproces een plaats te geven. De regelgeving omtrent de psychosociale aspecten zijn ronduit revolutionair te noemen.

De werknemers worden niet langer als een radertje in het gehele arbeidsproces beschouwd maar de gehele mens met al zijn behoeften wordt in beeld gebracht.

Waarom is deze wet nu zo belangrijk?

Alle opdrachten die bij de politie worden uitgevoerd, elke interventie, elke aankoop, elk arbeidsproces, nota of protocol komt vroeg of laat in aanraking met één of meerdere aspecten uit deze regelgeving.

De werkgever is verplicht een coherent en eenduidig welzijnsbeleid te voeren.

De rol van de sociale partners is ondubbelzinnig beschreven. Alle erkende en representatieve vakbonden maken van rechtswege deel uit van de comités voor preventie en bescherming op het werk (de zogenaamde CPBW’s) waar de verschillende overheden wettelijk verplicht zijn de dossiers die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de diverse aspecten van welzijn en veiligheid, ter advies voor te leggen.

De rol van de sociale partners is derhalve essentieel en soms zelfs cruciaal.

Het NSPV heeft als sociale partner blijven geïnvesteerd in vorming van onze afgevaardigden over de verschillende aspecten van de  welzijnswet. Velen hebben zelfs de doorgedreven en erkende opleiding tot preventieadviseur gevolgd en stellen hun onmiskenbare expertise dagelijks ter beschikking van de organisatie en haar leden.

Het NSPV is zelf erkend om aan haar afgevaardigden vormingen preventieadviseur niveau III te verlenen en mag erkende attesten afleveren.

Het NSPV werpt al haar expertise in de strijd om het dagelijks leven van alle politiemedewerkers op alle niveaus leefbaar en werkbaar te maken.

Vaak wordt de rol van de vakbonden miskend. Maar onbekend is vaak onbemind. Hebben we altijd de verhoopte resultaten en is het alle dagen feest? Daar moeten we realistisch in blijven. Maar door aanhoudend op de nagel te kloppen, door aanhoudend de verschillende problematieken bespreekbaar te maken slagen wij er toch in het één en ander te doen bewegen. We merken ook bij de overheid een kentering in het denken. Het welzijnsbeleid heeft een prominente plaats gekregen in  de dagelijkse werking.

En zo hoort het ook…

Het NSPV zal alleszins nooit nalaten uw legitieme belangen te verdedigen. En dat is de kern van solidariteit, van samenwerking en samenhorigheid. Laten we samen deze moeilijke weg afleggen.

Bedankt aan alle leden voor uw trouw. Nieuwe leden verwelkomen wij graag in onze grote familie.

Een bijzondere pluim voor alle afgevaardigden, maar ook alle medewerkers van het NSPV op alle niveaus, die dagelijks instaan voor het welzijn van alle collega’s.

 

Welzijnswet, nog een gelukkige verjaardag en op naar de volgende 25 jaar.

Samen sterk!

OPEN